Naturreservater i Søgne

(Områder i Søgne som er fredet)

Totalt er ca. 2% av arealene i Søgne kommune fredet som naturreservater. Norges lover og egne fredningsforskrifter forteller på en detaljert og tydelig måte om hva som er tillatt og om hva som er forbudt i reservatene. Generelt kan en si at en skal opptre varsomt og unngå å skade plante- og dyrelivet i områdene.

Store Lyngholmen naturreservat (fulgelivet)
Fredet 28.03.1980 for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Området omfatter øya Store Lyngholmen med omkringliggende skjær og sjøarealer i en avstand av ca. 50 meter fra land.. Området er på ca. 235 dekar og tilhører Stokkeland Øygarden gnr. 16 bnr. 12. Det er ilandstigningsforbud i tida fra og med 15.04. til og med 15.07.

Herøya naturreservat (fuglelivet)
Ble fredet 28.03.1980 for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Området som er på ca. 270 dekar, omfatter en stor del av del vestre del av Herøya og omliggende skjær og sjøarealer i en avstand av ca. 50 meter fra land. Herøya ligger rett sør for Nodenes på Langenes. Det er ilandstigningsforbud i tida fra og med 15.04. til og med 15.07.

Songvaar, Hellersøya og Kubbøy naturreservat (Songvår-området) (fuglelivet)
Fredet 28.03.1980 for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Området omfatter alle øyene og omliggende skjær og sjøarealer i en avstand av ca. 50 meter fra land. Området er på ca. 950 dekar. Det er ilandstigningsforbud i tida fra og med 15.04. til og med 15.07. Fredningsbestemmelsene er imidlertid ikke til hinder for trafikk til og fra Songvår fyr etter anvist vei.

Lyngbudalen naturreservat (barlind)
Fredet 21.06.1996 for å ta vare på naturmiljøet i et område med en av de største barlindforekomstene i Agder. Området som er på ca. 184 dekar, ligger sørøst for Kjosetjønna og tilhører Berge. Vegetasjonen er variert og viser eksempler på barlind både på lav- og høybonitet.

Låveheia naturresevat (lind)
Fredet 22.12.1978 for å bevare en variert edellauvskog dominert av lind (Tilia cordata). Området som er på ca. 15 dekar, ligger på østsida av Rossevannet og tilhører Søgne videregående skole.

Store Øygarden naturreservat (eik)
Området, som ble fredet 22.12.1978, er på ca. 42 dekar, ligger på sørøstsida av Tjomsevannet og tilhører Søgne videregående skole. Formålet er å bevare et edellauvskogområde med stor økologisk variasjon som gjør området naturvitenskapelig interessant. Området er dominert av eikeskog.

Lunde naturreservat (eik)
Ble fredet 22.12.1978 med endringer 06.10.1989 for å bevare en lågurt-eikeskog (Melico-Quercetum) med storvokst eik og interessant flora. Området som er på ca. 76 dekar ligger på Lundeheia i skråningen ned mot Aldershjemmet, og tilhører Lunde.

Torjusheia naturreservat (barskog)
Området ble fredet 13.12.2002 i forbindelse med verneplan for barskog i Norge. Formålet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området er godt utviklet, rikt og variert, og er representativt for kystnær skog på middels til høy bonitet i Sørlandets eikeskogregion. Området som er på ca. 1606 dekar, tilhører Repstad, Lunde og Tangvall.

Lohnetjønn naturreservat (våtmark)
Ble fredet 10.11.1988 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området som er ca. 98 dekar, hvorav ca. 30 dekar ferskvann, tilhører Lohne og ligger rett nord for E39.

Småtjønna (planten storak)
Vannet ble fredet 29.11.1968 for å bevare forekomsten av planten storak (Cladium marisicus) i området. Området omfatter søndre og midtre Småtjønn og en landsone av ca. 10 meters bredde. Vannet ligger på Try gnr. 50, bnr. 9.